Maksukyvyttömyys tai niin sanottu konkurssion se, että velallinen ei pysty maksamaan velkojaan lainanottajalle säädetyssä määräajassa eikä kykene täyttämään budjetin ja budjetin ulkopuolisten varojen vaatimuksia.

Mukaan liittovaltion laissa konkurssi, julistaMaksukyvyttömyys voi olla vain välimiesoikeus velkojien tai lainanottajan itse hakemuksen perusteella. Konkurssit voivat olla vain oikeushenkilö tai mikä tahansa kaupallinen toiminta, lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä, eläkettä tai hyväntekeväisyysrahastoa.

Liittovaltion laki (FZ) oikeushenkilöiden konkurssistaYritykset joutuvat selvitystilaan vasta sen jälkeen, kun yritys yrittää palauttaa oikeushenkilön vakavaraisuus toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimia. Näiden menettelyjen tarkoituksena on ensinnäkin kaikkien velkojien ja talousarvion laskeminen ja toiseksi vakavaraisuuden täydellinen palauttaminen.

Konkurssin estämiseksi toteutetut toimet ovat. Merkitys vain siinä tapauksessa, että suostumus velallisen ja voi aloittaa velkojien viranomaiset jne mukaan konkurssilain perusteella sovellettavaksi välimiesoikeuteen katsotaan:

- viivästyneiden velkojen läsnäolo vähintään kolmella kuukaudella;

- organisaation kyvyttömyys maksaa velkansa lähitulevaisuudessa.

Velallinen on velvollinen ilmoittamaan kaikille velkojilleenennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, tuomari arvioi hakemuksen viiden päivän kuluessa hakemuksesta ja tekee lopullisen päätöksen.

Ensin auttaa yritystä toipumaansen vakavaraisuus, välimiesoikeus tuo esimiehen, joka suorittaa valvonta- ja valvontatehtävät. Kuukautta myöhemmin päällikkö antaa raportin tehdystä työstä.

Tarvittaessa lainsäädäntönykyisten suuntausten ja normien mukaan. Esimerkiksi liittovaltion laissa (konkurssit) tehdyt muutokset toivat muutoksia luetteloon toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on täyttää velkojan vaatimukset.

Konkurssikanteen kuulemisen enimmäisaika ei oleon oltava yli seitsemän kuukautta. Suoritetuista tutkimuksista päätetään velallisen konkurssin julistaminen. Voidaan ottaa käyttöön toimenpide, kuten konkurssimenettely, taloudellinen elpyminen tai ulkoinen hallinnointi. Lisäksi jokaisessa vaiheessa sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella voidaan sopia sovintoratkaisu, jossa velkojien velvoitteet täytetään täysimääräisesti.

Välimiesoikeuden päätehtävä ei oleoikeudellisen yksikön selvitystilasta ja konkurssiin liittyvän liittovaltion lain mukaisesti avun antaminen yritykselle, joka joutuu vaikeaan tilanteeseen. Eliminaatio suoritetaan vasta, kun kaikki edellä mainitut toimenpiteet eivät ole tuottaneet asianmukaista tulosta. Tämän jälkeen johtajan toiminta kohdistuu velkojien ja valtion elinten vaatimuksiin. Asian käsittelyä voidaan lykätä velallisen vetoomuksen perusteella, jos se lähitulevaisuudessa aikoo maksaa kaikki velkansa.

Ulkoisen ohjauksen käyttöönotto antaa pääsääntöisestitoivoa merkittävää vaikutusta. Kuukauden aikana ulkoisen johtajan on annettava raportti tehdystä työstä ja tietoa jatkotoimien mahdollisuuksista. Velkojien ja talousarvion saamisten täyden tyydyttämisen jälkeen arvioidaan oikeushenkilön näkökulmaa eli sen olemassaolon tarkoituksenmukaisuutta. Välityslautakunta tekee tuomion: joko todetaan, että se ei ole enää mahdollista, tai vahvistaa tilapäisen hallinnon myönteisen taipumuksen ja antaa oikeussubjektille mahdollisuuden jatkaa toimintaansa uusien voimien avulla.

</ p>